Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Bilans płatniczy na bazie transakcji jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata. 

Bilans płatniczy prezentowany jest z uwzględnieniem rachunku bieżącego, rachunku kapitałowego i finansowego, salda błędów i opuszczeń oraz oficjalnych aktywów rezerwowych. Znaczna część obrotów bilansu płatniczego na bazie transakcji pochodzi z zamkniętego systemu zbierania danych o transakcjach rozliczanych przez polski system bankowy. Banki przesyłają do NBP informacje zarówno o transakcjach swoich, jak i wykonanych w imieniu klientów banków. Dane pochodzące z banków są uzupełniane informacjami uzyskanymi bezpośrednio z przedsiębiorstw.

Poszczególne pozycje bilansu płatniczego obejmują:

  1. rachunek bieżący - transakcje dotyczące rozliczeń za towary, usługi, dochody oraz przekazy transferów bieżących;
  2. rachunek kapitałowy - transfery kapitałowe oraz transfery środków związanych z nabyciem lub sprzedażą aktywów niefinansowych i nieprodukowanych;
  3. rachunek finansowy - transakcje finansowe obejmujące inwestycje bezpośrednie, portfelowe, pozostałe inwestycje oraz pochodne instrumenty;
  4. saldo błędów i opuszczeń - transakcje, które nie zostały włączone do komponentów bilansu płatniczego;
  5. oficjalne aktywa rezerwowe - transakcje w zakresie: złota monetarnego, transzy rezerwowej w MFW, foreign exchange (gotówka i lokaty w walutach wymienialnych) oraz pozostałych należności dokonane z nierezydentami w walutach wymienialnych.

Źródłem definicji jest Główny Urząd Statystyczny

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 czerwca 2020 4488 mln 1924 mln
30 września 2020 6576 mln 4623 mln
30 grudnia 2020 3237 mln 5527 mln
Następna publikacja
Data publikacji środa 31 marca 2021