Podaż pieniądza M3 r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Podaż pieniądza M3 obejmuje:

  • pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
  • depozyty i inne zobowiązania złotowe i walutowe gospodarstw domowych, niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych, funduszy ubezpieczeń społecznych;
  • pozostałe składniki M3, tj. dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe oraz zobowiązania monetarnych instytucji finansowych z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu, a także jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego.

Definicja na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
22 października 2020 17,0 % 16,2 %
24 listopada 2020 17,0 % 17,0 %
22 grudnia 2020 16,1 % 17,0 %
Następna publikacja