PKB n.s.a. r/r (Japonia)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Japonii publikuje Cabinet Office (Kancelaria Premiera Japonii). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: jako dane wstępne oraz dane ostateczne. Serwis macroNEXT publikuje trzy składowe raportu o PKB:PKB s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,PKB n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo,PKB annualizowany czyli hipotetyczna zmiana PKB w ciągu najbliższego roku, przy założeniu, że dynamika zmiany byłaby w tym czasie taka sama jak ostatni odczyt z kwartału na kwartał, Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
8 września 2020 -9,9 % -1,8 %
16 listopada 2020 -5,8 % -10,2 %
8 grudnia 2020 -5,7 % -10,3 %
Następna publikacja