11:27 | GMT: 09:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
01C 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:20.
ABM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ACT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZ z 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych i zmiany statutu.
ADV 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BRO 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ENT 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
GKS 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia kierunków rozwoju spółki oraz programu jej działalności, zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
GKI 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, utworzenia kapitału rezerwowego i zmian w składzie RN.
JWW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 19 ZWZ z 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, zmian składu RN, powierzenia zadań komitetu audytu RN, udzielenia upoważnienia zarządowi w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E.
KFL 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. po cenie 57,00 zł za akcję.
LKD 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000 akcji serii M1 oraz 538.819 akcji serii S.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe oraz uruchomienia programu emisji obligacji.