10:43 | GMT: 08:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie składników aktywów trwałych, zmiany regulaminu WZA oraz zmiany statutu.
2CP 
NC 
 
NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AAS 
NC 
 
ZWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013 oraz powołania członków RN.
AER 
NC 
 
NWZA
ASM 
GPW 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz zmian w składzie RN.
ATA 
NC 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, uchylenia uchwały nr 29/2014 WZA z dnia 30.06.2014 oraz zmiany statutu.
BCI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela: 1.000.000 serii H, 500.000 serii I, 25.816.526 serii J, 9.517.440 serii K i 1.735.763 serii L.
BRO 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
DEK 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy instytucjonalnej.
DRE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
EKA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ECK 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
HFT 
NC 
 
NWZA ws. połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D w jedną serię B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E,F,G,H i I w jedną serię C, scalenia akcji, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
IFR 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IFS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 01.07.2013r do dnia 30.06.2014r oraz podziału zysku.
MON 
GPW 
 
NWZA ws. ujawnienia w statucie zmiany 1 300 000 akcji imiennych na akcje na okaziciela.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
EMF 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,07 zł na akcję.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") oraz zmiany statutu.
TRK 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.