15:46 | GMT: 13:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013 rok.
BTX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
BML 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 5.026.539 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
CHS 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
BRO 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii I i J do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GEO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HMI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 6 NWZ z dnia 13.11.2013r w sprawie zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013 rok.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podziału zysku z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PCI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia całości wypracowanego w 2013r zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PCR 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TIG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
UCG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 74.119.431 akcji zwykłych.
YOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
YCO 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, wyboru członków RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.