04:02 | GMT: 02:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
06N 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany firmy spółki i zmiany statutu oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BGD 
NC 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
COD 
NC 
 
NWZA ws. połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
EPD 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji, zobowiązania zarządu do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji.
EXA 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ITB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
JAN 
NC 
 
Początek notowań spółki 4STUDIO (4ST) pod nazwą JANTAR (JAN), w związku ze zmianą firmy.
LAN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NIN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, podziału akcji, uchylenia uchwały nr 5 WZA z 15 września 2011 w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dokonania wyboru członków RN wybranych uprzednio w wyborach uzupełniających.
PHR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
QRK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
SOB 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz rozszerzenia działalności spółki.
TXF 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków zarządu, zmian statutu, zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności w 2011 roku oraz udzielenia prezesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.