20:24 | GMT: 18:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 71-80 z 21259 pozycji.
25.04.2019 14:35
25.04.2019 08:54

PKN Orlen odnotował 849 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orlen zanotował w I kwartale 2019 roku spadek modelowej marży downstream o 1,4 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika PKB odnotowana we wszystkich czterech krajach, w których koncern prowadzi swoją główną działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei konsumpcja benzyny wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.

"Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom biznesowym musi przyświecać jeden cel: rozwój i budowanie wartości Orlenu we wszystkich obszarach działalności. Mamy powody do satysfakcji nie tylko z dobrych wyników finansowych, ale tempa prac związanych z przygotowaniem do ważnych inwestycji w całej grupie kapitałowej. Szczególne znaczenie mają działania związane z dywersyfikacją dostaw ropy. To wszystko powinno procentować w przyszłości" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 996 mln zł wobec 1414 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25 246 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 23 241 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 511 mln zł wobec 788 mln zł zysku rok wcześniej.

Ponadto PKN Orlen podał, że zredukował poziom zadłużenia netto o 0,5 mld zł (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld zł, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 13,9%, która znajduje się na bezpiecznym poziomie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

25.04.2019 08:32

Bank Pekao zawarł ze wszystkimi działającymi w instytucji organizacjami związkowymi porozumienie określające zasady zwolnień grupowych, które obejmą do 900 pracowników, podał bank. Pekao szacuje koszty restrukturyzacji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy rezerwę tej wysokości.

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom" - czytamy w komunikacie.

Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku i obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 900 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracowników banku, podano także.

"Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku" - czytamy dalej.

Na początku kwietnia bank poinformował, że planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych, w ramach których rozwiąże umowę o pracę z maksymalnie 950 pracownikami i zmieni warunki zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom. Proces ma potrwać od 25 kwietnia do 31 października br.

Bank wskazał, że restrukturyzacja jest konsekwencją wprowadzanej przez zarząd i zaakceptowanej przez radę nadzorczą strategii. Jej elementem jest proces transformacji, której cele to unowocześnienie, zwiększenie efektywności i centralizacja procesów.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)

24.04.2019 11:39

W budżecie państwa na koniec marca br. odnotowano deficyt w wysokości 4,5 mld zł, tj. 15,7% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

"W okresie styczeń - marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-marzec 2018 r. o ok. 1 mld zł " - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były niższe o 0,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 6% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 10,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,3% r/r.

W okresie styczeń-marzec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 6,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 15,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2019 r. wyniosło 94,8 mld zł, tj. 22,8% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (85,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 9,4 mld zł, tj. 11,1%, głównie z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,5 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł). podano także.

(ISBnews)

24.04.2019 10:00
24.04.2019 10:00
24.04.2019 08:03

CD Projekt wnioskuje o wypłatę łącznej kwoty 100,92 mln zł z zysku za ubr. do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia o podział zysku w łącznej kwocie 109 450 674,08 zł poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku, podano także.

Wniosek zostanie zaopiniowany przez radę nadzorczą oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie.

"W uzasadnieniu wniosku zarząd spółki podniósł, iż rok 2018 r. był kolejnym udanym rokiem sprzedaży 'Wiedźmina 3' i pozostałych produktów grupy. Poziom sprzedaży, pomimo rekordowych co do wielkości nakładów na prace rozwojowe oraz zrealizowanych w minionym roku inwestycji - przełożył się na wzrost łącznej wartości środków pieniężnych i lokat grupy na przestrzeni 2018 roku" - czytamy dalej.

Uwzględniając obecne zasoby środków pieniężnych i lokat spółki, planowane dalsze zamierzenia inwestycyjne i jej bezpieczeństwo finansowe, zarząd zdecydował rekomendować ZWZ wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy, wskazano także.

"Jednocześnie zarząd odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed grupą i wynikających z nich potrzeb" - zaznaczono w informacji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)

23.04.2019 14:14

Sprzedaż detaliczna w marcu br. zanotowała dynamikę r/r poniżej konsensusu rynkowego głównie z uwagi na działanie czynników jednorazowych. Analitycy oczekują, że perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają bardzo dobre w nadchodzących miesiącach i pozostanie ona  głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 1,8% r/r w marcu br. (konsensus rynkowy wynosił 3,3% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 13,5%. 

Analitycy wskazują, że sprzedaż detaliczna z wyłączeniem kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" i "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" zwiększyła się w marcu o 7,3% r/r wobec wzrostu o 5,8% w lutym i przyspieszenie to zostało odnotowane pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych i przesunięcia zakupów wielkanocnych na kwiecień.

Wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej zostanie podtrzymane głównie z uwagi na rządowy impuls fiskalny, pomimo słabnącego wsparcia ze strony wzrostu funduszu płac w konsekwencji oczekiwanego wyhamowywania wzrostu zatrudnienia.

Analitycy oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"W oparciu o komplet danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za 1Q19 oczekujemy względnie umiarkowanej skali spowolnienia wzrostu gospodarczego na początku 2019 r. – według naszych szacunków w okolice 4,3% r/r wobec 4,9% r/r w 4Q19" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś Piotr Piękoś.

"Marcowa sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumpcja prywatna będzie wyraźnie wspierać wzrost PKB w tym roku, zabezpieczając go przed poważniejszym wyhamowaniem" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek.

"W kwietniu odwrócenie wpływu opisanych powyżej efektów kalendarzowych wpłynie na skokowy wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w kierunku 7% - 8% r/r" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Nominalne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w marcu br. wyhamowało w ujęciu rocznym w porównaniu do tempa zanotowanego w lutym, co mogło mieć związek po pierwsze z aż 4 niehandlowymi niedzielami na wszystkich 5, a po drugie z późniejszą w tym roku Wielkanocą niż w roku ubiegłym i w związku z tym przesunięciem zwiększonych zakupów na kwiecień. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu br. o 14.1%, a więc tylko nieznacznie wolniej w porównaniu do zeszłorocznego marcowego wzrostu o 17.8%m/m. Tym samym miesięczny wzrost pokazuje, że w warunkach wciąż sprzyjającej pracownikom sytuacji na rynku pracy (tj. niskiego bezrobocia i rosnących wynagrodzeń) konsumpcja gospodarstw domowych ma się dobrze i pozostaje głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Jej dynamika w pierwszym kwartale br. wyniosła prawdopodobnie ok. 3.8-4.0%r/r, biorąc pod uwagę dynamikę realną sprzedaży detalicznej w tym okresie na poziomie 4.1%r/r wobec 5.8%r/r w czwartym kwartale 2018 r., ale jest prawdopodobne że w kolejnych kwartałach, w związku z „nowymi" transferami pieniężnymi do gospodarstw domowych (tzw. „trzynasta" emerytura, 500 zł na każde dziecko) wydatki konsumpcyjne ponownie nabiorą większego wigoru. Dynamika PKB w pierwszym kwartale br. wyniosła prawdopodobnie ok. 4.5-4.7%r/r. Opublikowane dziś dane nie zmieniają dotychczasowego obrazu gospodarki, dlatego też nie należy spodziewać się że wpłyną one na dotychczasowe nastawienie RPP do polityki pieniężnej. Aktualny pozostaje scenariusz długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza 2019 r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Mocny spadek dynamiki wobec lutego jest w głównej mierze rezultatem wysokiej bazy odniesienia sprzed roku, ponieważ zakupy wielkanocne przypadły w zeszłym roku na marzec, podczas gdy w tym roku dopiero na kwiecień – przełożyło się na silny spadek sprzedaży żywności w ujęciu rocznym (-10,4% r/r). Jednocześnie pozostałe kategorie zanotowały bardzo solidne odczyty. Szczególnie silny wzrost odnotowano w kategorii „meble, RTV, AGD", gdzie dynamika sięgnęła poziomu 20,5% r/r, a więc najwyższego od prawie 7 lat, co świadczy o utrzymywaniu się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. Zapowiadany przez rząd pro-konsumpcyjny impuls fiskalny powinien podtrzymać wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w latach 2019-2020 pomimo słabnącego wsparcia ze strony wzrostu funduszu płac w konsekwencji oczekiwanego przez nas wyhamowywania wzrostu zatrudnienia. W oparciu o komplet danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za 1Q19 oczekujemy względnie umiarkowanej skali spowolnienia wzrostu gospodarczego na początku 2019 r. – według naszych szacunków w okolice 4,3% r/r wobec 4,9% r/r w 4Q19. Dzisiejszy niski odczyt danych o sprzedaży detalicznej jest w dużej mierze pokłosiem czynników jednorazowych, natomiast perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają bardzo dobre. Dane nie powinny mieć większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne nastawienie większości członków RPP wspierane przez cały czas umiarkowany poziom inflacji konsumenckiej, podtrzymujemy oczekiwanie kontynuacji długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. W scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2020 r. (stopa referencyjna: 1,50%)" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

"Sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 1,8% r/r w ujęciu realnym. To wynik dużo poniżej konsensusu rynkowego, 2,7% r/r, ale powyżej naszej prognozy 1,4%. Odczyt był pod silnym wpływem efektu kalendarzowego związanego z Wielkanocą – w tym roku wydatki świąteczne realizowane były w kwietniu, a w ub.r. w marcu. W rezultacie mamy najniższy wzrost sprzedaży detalicznej od czterech lat, ale szczegóły odczytu pokazują, że nie jest to w tych okolicznościach słaby wynik: sprzedaż dóbr trwałych wzrosła o 15,3% r/r po dwóch miesiącach całkiem dobrych wyników rzędu 8-9% r/r. Takie zachowanie gospodarstw domowych zgadza się z bardzo wysokimi wskazaniami badania koniunktury konsumenckiej. Z uwagi na efekt świąt, w zakresie dóbr nietrwałych wystąpił spadek sprzedaży o 1,4% r/r. Marcowa sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumpcja prywatna będzie wyraźnie wspierać wzrost PKB w tym roku, zabezpieczając go przed poważniejszym wyhamowaniem. Deflator sprzedaży detalicznej wzrósł w marcu z 0,9% r/r do 1,3%, trochę bardziej niż myśleliśmy. W kategoriach pokrywających leki i kosmetyki oraz odzież i obuwie wzrost r/r deflatora sprzedaży detalicznej okazał się najwyższy od ponad pięciu lat" - Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polska

"W marcu oczekiwaliśmy wyraźnie słabszych danych dot. sprzedaży detalicznej z uwagi na kumulację efektów kalendarzowych niższej liczby dni handlowych oraz odmiennego niż przed rokiem terminu Świąt Wielkanocnych. W 2018 r. termin świąt przypadający na sam początek kwietnia implikował kumulację zakupów spożywczych w marcu. Przy tak wysokiej bazie odniesienia i przesunięciu tych zakupów w 2019 r. na kwiecień, marcowe wskaźniki sprzedaży żywności oraz zakupów w  supermarketach i dyskontach w ujęciu rocznym odnotowały w marcu bardzo silne spadki. Po wykluczeniu wpływu efektów sezonowych i kalendarzowych dynamika sprzedaży detalicznej ukształtowała się jedynie nieznacznie poniżej oczekiwań, po dwóch miesiącach stabilnych wzrostów (styczeń i luty). Z tego względu, pomimo silniejszego spadku dynamiki sprzedaży wobec naszej prognozy bazowej, nie sądzimy, aby opublikowane dane zapowiadały silne pogłębienie spadków sprzedaży detalicznej w miesiącach kolejnych. Na podobne wnioski wskazują także stabilizujące się wskaźniki sprzedaży detalicznej po wykluczeniu najbardziej zmiennych kategorii (tj. sprzedaży żywności, samochodów oraz paliw). W kwietniu odwrócenie wpływu opisanych powyżej efektów kalendarzowych wpłynie na skokowy wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej w kierunku 7,0% - 8,0% r/r. Dane dot. sprzedaży detalicznej za ostatnie miesiące potwierdzają bardzo stopniowy trend spadkowy dynamiki, który może utrzymać się jeszcze do połowy roku. Cały czas jednak skalę tego spadku hamować będzie solidne tempo wzrostu dochodów z pracy gospodarstw domowych. Ponadto w II poł. roku kumulacja wypłat świadczeń społecznych (najpierw tzw. „trzynasta" emerytura, potem nowe świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+") będzie skutkowała silnym impulsem wzrostowym dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, co powinno wspierać wyższe tempo wzrostu wydatków i tym samym poprawę wskaźników sprzedaży detalicznej" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

"Zmniejszenie realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z niższej sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (-10,4% r/r w marcu wobec 1,6% w lutym) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (-1,3% r/r wobec 13,5%). Spadek sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikał z innego układu świąt Wielkiejnocy. W 2019 r. miały one miejsce w drugiej połowie kwietnia, co pozwalało na dokonywanie świątecznych zakupów w kwietniu. W 2018 r. przypadły one na przełom marca i kwietnia. W efekcie w ub. r. świąteczne zakupy zostały zrealizowane w drugiej połowie marca. Takie przesunięcie terminu świąt oddziałuje w kierunku obniżenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w marcu br. i jej wzrostu w kwietniu. Należy zwrócić uwagę, że niższe tempo wzrostu sprzedaży ogółem było przede wszystkim efektem przesunięcia zakupów świątecznych z marca na kwiecień, podczas gdy jej dynamika w większości kategorii zwiększyła się. Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" i "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" zwiększyła się w marcu o 7,3% r/r wobec wzrostu o 5,8% w lutym. Co więcej, przyspieszenie to zostało odnotowane pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych. Tym samym dane wskazują na utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny w marcu wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz oczekiwany wzrost transferów socjalnych. O sile popytu konsumpcyjnego świadczy również wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży detalicznej w kategorii "meble, rtv, agd" (reprezentującej tzw. dobra trwałe) z 13,8% r/r w lutym do 20,5% w marcu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,1% r/r w I kw. wobec wzrostu o 5,8% w IV kw. ub. r. Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 4,8% r/r wobec 4,3% w IV kw. ub. r. Dzisiejsza publikacja danych o marcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski.

"Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w marcu wyhamowała do 1,8% r/r z 5,6% r/r w lutym (kons: 3,3% r/r, PKO: 2,7% r/r). Główną przyczyną spadku rocznej dynamiki był termin Świąt Wielkanocnych (w 2018: 1 kwietnia, w 2019: 21 kwietnia) i fakt, że w ubiegłym roku zakupy przedświąteczne były robione w marcu, a w tym roku w kwietniu. Potwierdzają to dane o transakcjach kartowych dokonywanych przez klientów PKO Banku Polskiego (porównaj wykres). Efekt Świąt najwyraźniej widać w sprzedaży żywności, która w marcu spadła o 10,4% r/r po wzroście o 1,6% r/r w lutym, oraz w pozostałej sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach (która obejmuje supermarkety i niektóre dyskonty), która spadła o 1,3% r/r po wzroście o 13,5% r/r miesiąc wcześniej. Wyłączając efekty kalendarzowe, fundamenty sprzedaży detalicznej pozostają bardzo dobre. W marcu odnotowano solidne wzrosty sprzedaży w kategoriach, które można uznać, za „ważne zakupy": meble, rtv, agd (+20,5% r/r), pojazdy samochodowe i motocykle (+11,1% r/r). Dobra sytuacja na rynku pracy oraz perspektywy nowych świadczeń socjalnych, wyraźnie poprawiły nastroje konsumentów w kwietniu, szczególnie w zakresie oczekiwanej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, co nieco kontrastuje z obserwowanym w kwietniu pogorszeniem prognoz sprzedaży w jednostkach handlowych w badaniu koniunktury opublikowanym przez GUS. W marcu, w ślad za inflacją CPI, wzrósł deflator sprzedaży detalicznej, który wyniósł 1,3% r/r wobec 0,9% r/r w lutym. W naszej ocenie perspektywy sprzedaży detalicznej i konsumpcji są wciąż dobre. Negatywny efekt rozszerzenia zakazu handlu w niedziele na sprzedaż detaliczną będzie w najbliższym czasie niwelowany przez wzrost popytu wynikający z wyższych dochodów do dyspozycji. Konsumpcja pozostanie więc motorem wzrostu gospodarczego" - analitycy PKO Banku Polskiego.

(ISBnews)

23.04.2019 10:00
23.04.2019 08:11
Poniedziałek, 20 maja 2019
01:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto I kw.
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa marzec
08:00 Niemcy Inflacja producencka kwiecień
09:00 Czechy Inflacja producencka kwiecień
10:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy marzec
11:00 Słowacja Stopa bezrobocia kwiecień
15:40 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:05 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)