20:45 | GMT: 18:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 21-30 z 21259 pozycji.
14.05.2019 13:01

Zarówno czynniki zewnętrzne (przede wszystkim to, że globalna hossa może potrwać jeszcze 7-16 miesięcy), jak i krajowe sprawiają, że obecnie jest dobry moment na kupno akcji z WIG, uważa Jakub Menc, zarządzający funduszami akcji w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

"Dlaczego obecnie jest dobry moment na kupno polskich akcji? Po pierwsze, zakładam, że nadal jesteśmy w globalnej hossie, więc korekty wykorzystywałbym do kupna akcji. Globalna hossa powinna potrwać jeszcze średnio 7 miesięcy, a w optymistycznym scenariuszu około 16 miesięcy" - napisał Menc w komentarzu przesłanym ISBnews.

"Wnioskuję to na podstawie dobrej historycznej zależności pomiędzy dniem odwrócenia się krzywej rentowności amerykańskich obligacji, a dniem szczytu S&P 500. Przez odwrócenie krzywej rentowności rozumiem sytuację, gdy rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych jest wyższa niż rentowność 10-letnich obligacji skarbowych. Krzywa rentowności amerykańskich obligacji odwróciła się 22 marca. W ostatnich 8 przypadkach od 1962 roku od dnia odwrócenia krzywej do szczytu S&P 500 mijało średnio 9 miesięcy i indeks rósł jeszcze o 15%. Z kolei w ostatnich 3 przypadkach szczyt S&P 500 przypadał średnio 18 miesięcy później i był 33% wyżej niż w dniu odwrócenia krzywej" - wyjaśnił zarządzający.

Zwrócił uwagę, że termin amerykańskich wyborów prezydenckich przypada za 17 miesięcy, czyli podobnie jak koniec globalnej hossy w optymistycznym scenariuszu.

"Myślę, że Trump'owi zależy, aby do tego czasu amerykańska giełda rosła, ponieważ często na swoim Twitterze ocenia efekty swojej polityki przez stopę zwrotu amerykańskich indeksów giełdowych. Nie obawiałbym się głośnej w mediach wojny handlowej. Trump jest skutecznym negocjatorem, co udowodnił prowadząc z sukcesami biznes nieruchomościowy na Manhattanie - jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie. To doświadczenie pomoże mu zawrzeć korzystną dla swojego kraju umowę handlową z Chinami" - uważa Menc.

Drugi argument za optymistycznym nastawieniem do polskiego rynku akcji to spodziewane wzrosty na rynkach wschodzących, które przełożyłyby się na wzrosty WIG20.

"Akcje rynków wschodzących będą rosnąć, ponieważ zakładam, że dolar zacznie się osłabiać. Dzisiaj wielu inwestorów oczekuje dalszego umacniania się dolara, co historycznie było dobrym sygnałem kontrariańskim, aby inwestować na odwrót niż tłum, czyli aby oczekiwać osłabienia dolara. WIG20 ma duży potencjał - duże zaległości do nadrobienia, ponieważ w tym roku osiągnął jedną z najniższych stóp zwrotu wyrażoną w dolarze spośród głównych światowych indeksów. Z tego słabszego zachowania WIG20 może wynikać, że wpływ zmniejszenia wagi Polski w indeksie akcji rynków wschodzących MSCI Emerging Markets został w dużym stopniu uwzględniony przez inwestorów" - wskazał zarządzający.

"Po trzecie, sentyment wśród polskich inwestorów jest negatywny, co kontrariańsko jest dobrym sygnałem do kupowania. Indeks Nastrojów Inwestorów publikowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych znajduje się na niskim poziomie" - dodał.

Po czwarte, polskie małe i średnie spółki są - w jego ocenie - tanie, o czym świadczą ogłaszane wezwania przez głównych akcjonariuszy, inwestorów strategicznych czy fundusze private equity. Segment małych spółek sWIG80 ma największy potencjał do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu.

Po piąte, wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) znacząco zwiększy - według Menca - napływy pieniędzy na polską giełdę.

"Podsumowując, myślę, że warto kupić polskie akcje i załapać się na ostatnią falę hossy w tym cyklu koniunkturalnym" - napisał zarządzający.

(ISBnews)

14.05.2019 11:09
14.05.2019 11:02
14.05.2019 10:06
14.05.2019 07:40

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 627 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem osiągnął poziom 1 012 mln zł wobec 976 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 489 mln zł wobec 1 316 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 5 901 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 5 831 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018r. Jest to więc kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok. Grupa PZU wygenerowała przypis składki w wysokości ponad 5,9 mld zł, w porównaniu do ponad 5,8 mld zł w pierwszym kwartale 2018 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wyniki I kwartału to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020. Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto. Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50%, a także 46-proc. wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych. Pokazuje to, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 r." - skomentował prezes PZU SA Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 237 mln zł wobec 246 mln zł zysku rok wcześniej.

CFO Grupy PZU Tomasz Kulik zwrócił uwagę, że wyniki Grupy PZU zostały osiągnięte pomimo presji cenowej w ubezpieczeniach majątkowych.

"Po stronie ubezpieczeniowej nadal realizowaliśmy wysokie marże ze wskaźnikiem mieszanym 87%. W ramach działalności inwestycyjnej na portfelu głównym zrealizowaliśmy ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 4,5% czyli 2,7 pkt proc. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Przełożyło się to na wzrost wyniku zrealizowanego na segmencie poza-bankowym o 30% r/r" - wskazał Kulik, także cytowany w komunikacie.

Rośnie liczba klientów i skala działalności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych, jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0.5 pkt proc., dodał.

"Wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela, przekłada się bezpośrednio na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności SII - 222%, wzrost r/r o 14 pkt proc. Tak silna pozycja kapitałowa pozwala optymistycznie patrzeć na realizację strategii i rekomendować wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom. Przedstawiona przez zarząd i pozytywnie zarekomendowana przez radę nadzorczą propozycja podziału wyniku za rok 2018 pozwala na osiągnięcie przez naszych inwestorów wysokiej stopy dywidendy 6,8%" - podsumował CFO.

Z kolei prezes PZU Życie Roman Pałac zwrócił uwagę na wzrost składki okresowej PZU Życie - szybszy niż w przypadku innych graczy na rynku. Udział PZU Życie w kluczowym rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9% w 2018, a rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniosła 16,8%.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

14.05.2019 07:31

Cyfrowy Polsat odnotował 291,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 300,8 mln zł zysku rok wcześniej wg MSR17, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 297,3 mln zł wg MSSF16 wobec 292,2 mln zł rok wcześniej wg MSR17.

Zysk operacyjny wyniósł 491,2 mln zł wg MSSF16 wobec 435,5 mln zł zysku rok wcześniej wg MSR17. EBITDA wyniosła 1 038,3 mln zł wg MSSF16 wobec 890 mln zł rok wcześniej wg MSR17.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 791,6 mln zł wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 2 345,9 mln zł rok wcześniej wg MSR17. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 253,8 mln zł, czyli o 18,8% do 1 606 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku z 1 352,2 mln zł w I kwartale 2018 roku, głównie na skutek konsolidowania wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 roku. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyły się o ok. 1% r/r, gdyż spadek przychodów z usług głosowych został skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych, podano w raporcie.

Przychody hurtowe wzrosły o 136,8 mln zł, czyli o 21,5%, do 772,7 mln zł w I kwartale 2019 roku z 635,9 mln zł w I kwartale 2018 roku, do czego przyczyniło się skonsolidowanie wyników Grupy Netia. Wyłączając wzrost wynikający z konsolidowania wyników Grupy Netia, przychody hurtowe wzrosły o ok. 15%, a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych. Ponadto odnotowaliśmy wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych oraz wyższe przychody z tytułu odsprzedaży pojemności naszej sieci mobilnej dla klientów MVNO, wymieniono również.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 marca 2019 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 973 770, co stanowi wzrost o 2,4% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 84,4%, wobec 83,2% odnotowanych na koniec pierwszego kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Łączna liczba klientów, którym świadczone są usługi w modelu kontraktowym wyniosła 5 672. 790 na dzień 31 marca 2019 roku, co stanowi spadek o 1,2% r/r.

"Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi, grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego. Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 534 842, czyli o 3,9%, do 14 330 995 na dzień 31 marca 2019 roku" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 86,5 mln zł wobec 55,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

13.05.2019 08:55

Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w Polsce w minionych 4 latach o niemal 700 zł, a w samym tylko 2018 r. o 300 zł - do poziomu 4 585 zł, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Resort podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto rosło sukcesywnie przez kolejne lata, jednak realny wzrost, o 5,3% w ubiegłym roku, był zdecydowanie najwyższy w dekadzie. W sektorze przedsiębiorstw realny wzrost płac był jeszcze wyższy i wyniósł 5,4% r/r, osiągając kwotę 4 852,29 zł.

"Pensje w naszym kraju rosną znacznie szybciej niż ceny, dzięki czemu zwiększa się siła nabywcza obywateli. Polacy szybciej się bogacą, kumulują oszczędności i kapitał, a pieniądze te pracują dla polskiej gospodarki" - czytamy w komunikacie.

MPiT podało, że w ostatnich latach dynamicznie rosła też płaca minimalna brutto. Wynosi ona w tym roku 2 250 zł, tj. o 500 zł więcej niż w roku 2015. Oznacza to wzrost płacy minimalnej w tym okresie o 28%, czyli znacznie więcej niż w poprzednich latach.

"Mimo znacznego wzrostu płacy minimalnej udział osób pobierających najniższe wynagrodzenie, w ogólnej liczbie zatrudnionych na umowę o pracę, wyniósł 13% i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2012 r. W porównaniu z krajami UE, Polska z płacą minimalną na poziomie 523 euro plasuje się w czołówce krajów naszego regionu. Niższą płacę minimalną ma 6 państw (Łotwa, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Czechy, Słowacja)" - podsumowano.

(ISBnews)

10.05.2019 14:31
10.05.2019 12:00

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 13-19 maja 2019Poniedziałek, 13 maja 2019

15:05 Eric Rosengren, szef oddziału Fed w Bostonie
wygłosi słowo na otwarcie konferencji pod hasłem "Fed słucha - perspektywy Nowej Anglii", w Bostonie, w USA
15:10 Richard Clarida, członek zarządu Fed
wygłosi słowo na otwarcie konferencji pod hasłem "Fed słucha - perspektywy Nowej Anglii", w Bostonie, w USA
18:55 Eric Rosengren, szef oddziału Fed w Bostonie oraz Richard Clarida, członek zarządu Fed
wygłoszą słowo na zakończenie konferencji pod hasłem "Fed słucha - perspektywy Nowej Anglii", w Bostonie, w USA
23:30 Timothy Lane, Bank Kanady
weźmie udział w panelu "Jak uratować planetę i zarabiać pieniądze" podczas spotkania zorganizowanego przez Ambasadę Francji i Ambasadę Niemiec, w Ottawie, w Kanadzie


Wtorek, 14 maja 2019

09:15 oddział Fed w Nowym Jorku opublikuje treść przemówienia wygłoszonego przez Johna Williamsa podczas zamkniętej konferencji "Przeszłość - lekcje wyciągnięte z rozwijającego się międzynarodowego systemu monetarnego" zorganizowanej przez Szwajcarski Bank Narodowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w Zurichu, w Szwajcarii
10:40 Stefan Ingves, prezes Riksbanku
będzie przemawiał na temat sytuacji gospodarczej i bieżącej polityki monetarnej podczas konferencji bankowej, w Sztokholmie, w Szwecji
18:45 Esther George, szef oddziału Fed w Kansas City
weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Economic Club of Minnesota, w Minneapolis, w USA


Środa, 15 maja 2019

19:00 Thomas Barkin, szef oddziału Fed w Richmond
będzie przemawiał na temat "Nastroje i gospodarka realna" podczas spotkania zorganizowanego przez New York Association for Business Economics, w Nowym Jorku, w USA


Czwartek, 16 maja 2019

04:45 Michele Bullock, Bank Rezerw Australii
weźmie udział w ASIC Annual Forum 2019, w Sydney, w Australii
17:15 Stephen Poloz, prezes Banku Kanady oraz Carolyn Wilkins, zastępca
wezmą udział w konferencji prasowej po publikacji przeglądu systemu finansowego przygotowanego przez Bank Kanady, w Ottawie, w Kanadzie
18:05 Neel Kashkari, szef oddziału Fed w Minneapolis
będzie przemawiał na temat "Stopy procentowe, polityka pieniężna, gospodarka" podczas Santa Barbara County Economic Summit, w Santa Barbara, w USA
19:30 Jonathan Haskel, Bank Anglii
wygłosi wykład na University of York, w Londynie, w Wielkiej Brytanii
20:00 Benoit Coeure, ECB
weźmie udział w konferencji "Przyszłość bankowości" zorganizowanej przez International Center for Monetary and Banking Studies, w Genevie, w Szwajcarii


Piątek, 17 maja 2019

17:15 John Williams, szef oddziału Fed w Nowym Jorku
weźmie udział w spotkaniu z członkami Community League of the Heights (CLOTH), w Nowym Jorku, w USA
18:15 John Williams, szef oddziału Fed w Nowym Jorku
weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Advanced Science Research Center, w Nowym Jorku, w USA
20:00 John Williams, szef oddziału Fed w Nowym Jorku
weźmie udział w spotkaniu z członkami Asian Americans for Equality, w Nowym Jorku, w USA


Sobota, 18 maja 2019

18:05 Robert Kaplan, szef oddziału Fed w Dallas
weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW), w Phoenix, w USAWszystkie godziny podano wg czasu polskiego.
 

10.05.2019 11:12

Utrzymanie cen w hurcie na obecnym, niższym poziomie lub dalsze obniżki przez kilka
kolejnych dni mogą przyczynić się do korekty cen w dół na wszystkich stacjach. Jeśli ceny w hurcie zaczną ponownie rosnąć, to szanse na obniżki będą niewielkie, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Na większości stacji w tym tygodniu ceny paliw pozostały stabilne, co pozwoliło na utrzymanie średnich cen w kraju na niezmienionym poziomie.

Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 9-05-2019:

  • benzyna bezołowiowa 95 - 5,22 zł/l,
  • benzyna bezołowiowa 98 - 5,52 zł/l,
  • olej napędowy - 5,18zł/l,
  • autogaz - 2,23 zł/l.

Ceny benzyn i diesla są wyższe niż przed rokiem o około 23-24 gr/l, a autogazu o około 10 gr/l. Na hurtowym rynku paliw w mijającym tygodniu odnotowaliśmy z kolei spadki cen zarówno benzyn jak i oleju napędowego, z tym, że skala obniżek bardziej widoczna jest w przypadku benzyny. I tak hurtowe ceny benzyny spadły w okresie 3-10 maja o około 8-10 groszy na litrze, a oleju napędowego o 2,5-4,5 gr/l.

W tej sytuacji wraz z nowymi dostawami paliw na stacje, jest szansa na obniżki cen detalicznych o kilka groszy, ale nie na wszystkich stacjach. Należy dodać, że kosztem marży część operatorów nie przeniosła wcześniejszych podwyżek cen w hurcie na stacje i dopiero
bieżące, tańsze dostawy pozwalają na poprawę sytuacji i realizację założonej marży detalicznej. Jednocześnie utrzymanie cen w hurcie na obecnym, niższym poziomie lub dalsze obniżki przez kilka kolejnych dni może przyczynić się do korekty cen w dół na wszystkich stacjach. Jeśli ceny w hurcie zaczną ponownie rosnąć, to szanse na obniżki będą niewielkie.

Ceny ropy naftowej Brent w Londynie po spadku na początku tygodnia w rejon 69 USD/bbl powracają w piątek rano w okolice 71 USD/bbl i rynek czeka na efekt dwudniowych chińsko-amerykańskich rozmów. Z jednej strony USA podwyższają cła na chińskie towary wartości 200 mld USD, z drugiej trwają nadal rozmowy. Prezydent USA stwierdził w czwartek, że osiągnięcie porozumienia jest nadal możliwe, co
poprawiło nieco rynkowy sentyment. Na drugi plan schodzi geopolityka i rosnące napięcie na linii USA-Iran, choć ten czynnik będzie nam zapewne towarzyszył przez kolejne kilka miesięcy. Obecnie wydaje się, że to przyszłość porozumienia handlowego USA-Chiny zadecyduje o kierunku zmian cen ropy naftowej w krótkim terminie.

Tymczasem Chiny zwiększają zakupy ropy naftowej co z pewnością ma związek z amerykańskimi sankcjami na Iran. Zgodnie z danymi Generalnej Administracji Celnej w kwietniu import ropy do Chin osiągnął nowy rekordowy poziom 10,68 mln bbl/d co oznacza wzrost w skali roku o blisko 11%.Średni tempo wzrostu importu ropy po pierwszych czterech miejscach sięgnęło 8,9%.

W kontekście oczekiwanego spadku eksportu ropy irańskiej interesująca będzie reakcja Arabii Saudyjskiej. Największy producent OPEC utrzymuje obecnie swoją produkcję na poziomie około 9,82 mln bbl/d czyli najniższym od ponad 4 lat i blisko 0,5 mln bbl/d poniżej ustalonego w ramach porozumienia krajów OPEC i poza OPEC limitu produkcji.

(ISBnews/ BM Reflex)

Poniedziałek, 20 maja 2019
01:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto I kw.
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa marzec
08:00 Niemcy Inflacja producencka kwiecień
09:00 Czechy Inflacja producencka kwiecień
10:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy marzec
11:00 Słowacja Stopa bezrobocia kwiecień
15:40 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:05 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)