21:07 | GMT: 19:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 11-20 z 21259 pozycji.
15.05.2019 15:26
15.05.2019 14:32
15.05.2019 12:50
15.05.2019 11:10

Tempo wzrostu szybsze niż w całej gospodarce narodowej notujemy w przemyśle i budownictwie, a wolniejsze - w handlu i naprawach, poinformowała Anita Perzyna z Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: przemyśle i budownictwie natomiast niższe niż w gospodarce: w handlu i naprawach" - powiedziała Perzyna podczas spotkania z dziennikarzami.

Według niej, dynamika wzrostu wartości dodanej w przemyśle brutto w I kw. będzie szybsza od ogólnej dynamiki wzrostu PKB.

"W I kw. tego roku notujemy nieco szybsze tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosty o 6,1% r/r wobec 5,5% w I kw. 2018 r." - wskazała Perzyna.

"Zanotowano również wzrost produkcji w górnictwie i wydobyciu o 6,5% r/r wobec spadku 1,8% w I kw. 2018 r." - podkreśliła Perzyna.

Dodała, że dynamika wzrostu wartości dodanej w handlu w I kw. będzie słabsza od ogólnej dynamika PKB.

"Jeżeli chodzi o pozostałe segmenty rynku, głównie usługowe, to oceniamy, że dynamika wzrostu wartości dodanej może być niższa od ogólnej dynamiki PKB" - powiedziała Perzyna.

"Oceniamy, że popyt krajowy w I kw. ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy zarówno dzięki popytowi konsumpcyjnemu, jak i inwestycyjnemu. W I kw. tego roku sprzedaż detaliczna r/r wzrosła o 4,1% wobec 8,1% w ub r., a siła nabywcza przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw rosła w tempie 5,3% wobec wzrostu o 5,6% w I kw. ub.r. Siła nabywcza świadczeń emerytalnych poza rolnictwie rosła o 2,9% wobec wzrostu 1,5% w I kw. 2018 r., a w sektorze rolniczym był to wzrost o 2,2% wobec 1,5% w I kw. 2018 r." - powiedziała też Perzyna.

Dodała także, że na podstawie wstępnych danych z instytucji rządowych i samorządowych wzrost realny spożycia publicznego w I kw. będzie na podobnym poziomie, co w I kw. 2018 r.

GUS` podał dziś, prezentując szybki szacunek danych, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,6% r/r w I kw. 2019 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 4,5% wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. Zarówno minister finansów Teresa Czerwińska, jak i Kwieciński mówili ostatnio, że wzrost PKB w I kw. tego roku wyniósł ok. 4,5% r/r.

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 31 maja br.

(ISBnews)

15.05.2019 10:49
15.05.2019 10:00
15.05.2019 10:00
15.05.2019 09:00

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - spadł o 0,6 pkt m/m w maju, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Konsumenci w dalszym ciągu obawiają się że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas.

"Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. ponownie obniżył się. Zadecydowały o tym przede wszystkim działania przedsiębiorstw zmierzające do ograniczenie tempa wzrostu niektórych bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi kosztów związanych z eksploatacją parku maszynowego, kosztów utrzymania zapasów czy kosztów zatrudnienia. Działania te nakierowane są głównie na realizację zaplanowanego zysku, przy okazji jednak ograniczają tempo wzrostu cen" - czytamy w raporcie.

"Jednocześnie część składowych, zwłaszcza tych, opisujących oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedstawicieli przedsiębiorstw charakteryzuje się podwyższoną zmiennością, co nie sprzyja stabilizacji cen, zaś czynnikami sprzyjającymi ich szybszemu wzrostowi pozostają kurs złotego względem dolara i euro, ceny surowców na światowych rynkach oraz ceny żywności" - podano także.

Spośród siedmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu trzy działały w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, zaś cztery w kierunku jej ograniczenia.

"Składowe reprezentujące nastroje konsumentów i producentów na temat spodziewanego kierunku zmian cen podlegały w ostatnim czasie zwiększonym wahaniom. Częściowo wynikało to z zamieszania wokół cen energii. Zapowiedzi ich podwyżek spowodowały gwałtowny wzrost tych oczekiwań na przełomie roku. Odstąpienie od realizacji podwyżek wyzwoliło ograniczenie oczekiwań inflacyjnych przede wszystkim u przedstawicieli firm" - czytamy dalej.

"Konsumenci w dalszym ciągu obawiają się, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas. Nie bez znaczenia dla ich opinii miały wyższe ceny produktów żywnościowych oraz benzyny, których doświadczyli w ostatnich miesiącach - te kategorie towarów w największym stopniu wpływają na postrzeganie inflacji przez konsumentów" - napisano w raporcie.

Nieco innymi kryteriami w swych ocenach kierują się przedstawiciele przedsiębiorstw. Ich oczekiwania inflacyjne wyrażają przede wszystkim politykę cenową na produkowane przez nich wyroby. Muszą więc brać pod uwagę wielkość popytu oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ od początku roku nasilają się sygnały o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym, czemu towarzyszy zmniejszające się tempo napływu nowych zamówień, przedsiębiorcy są znacznie bardziej ostrożni w planowaniu podwyżek, a jednocześnie podejmują działania zmierzające do redukcji kosztów, tłumaczy BIEC.

"Do działań tych zaliczyć należy ograniczenie wykorzystania mocy wytwórczych, co praktycznie oznacza wyzbycie się części najbardziej zużytego parku maszynowego. Pozwala to na obniżenie ogólnych kosztów o koszty remontów i napraw oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych. Kolejnym działaniem, jakie przedsiębiorcy podejmowali w ostatnim czasie to obniżenie poziomu zapasów w magazynach do niezbędnego minimum gwarantującego ciągłość dostaw. Wreszcie - ograniczenie kosztów zatrudnienia zarówno poprzez ograniczenie tempa wzrostu płac i tempa zatrudniania nowych pracowników. Wszystkie te działania leżą w zakresie możliwości przedsiębiorców i w ostatnim czasie były przez nich podejmowane"- wymieniono w materiale.

Przedsiębiorcy mają jednak znacznie mniejszy wpływ na koszty zakupu surowców niezbędnych do produkcji w tym zwłaszcza na ceny benzyny oraz energii. Czynniki te w dalszym ciągu pozostają w obszarze podwyższonego ryzyka z punktu widzenia przyszłych tendencji inflacyjnych, podkreśliło też Biuro.

"Co prawda, ceny ropy naftowej w ostatnim czasie ustabilizowały się, jednak osłabienie złotego do dolara spowodowało wzrost kosztów importu tego surowca, a w konsekwencji miało wpływ na ceny benzyny na rynku krajowy. Podobnie ograniczony wpływ mają przedsiębiorcy na ceny energii, gdzie wybór dostawców jest mocno zmonopolizowany, a wielu spośród nich w ostatnim czasie ceny te podniosło" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)

15.05.2019 07:21

PKO Bank Polski odnotował 862 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 757 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W I kwartale 2019 roku Grupa PKO Banku Polskiego SA zrealizowała zysk na poziomie 862 mln zł, tj. o blisko 14% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 3 494 mln zł (+9% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,

2) wzrost kosztów działania (wzrost o 7% r/r), głównie regulacyjnych związanych ze wzrostem obciążenia składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG),

3) stabilny poziom wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,57%" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 455 mln zł wobec 2 212 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 746 mln zł wobec 737 mln zł rok wcześniej.

Koszty odsetkowe wyniosły w I kw. br. 603 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku były wyższe o 67 mln zł. Wyższy poziom kosztów odsetkowych był głównie efektem wzrostu kosztów bazy depozytowej o 34 mln zł r/r, związanego z pozyskaniem środków na lokatach terminowych (lokata niepodległościowa i lokata urodzinowa).

"Marża odsetkowa wzrosła o około 0,07 pkt proc. r/r do poziomu 3,43% na koniec I kwartału 2019 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec I kwartału 2019 roku wyniosło 4,72%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,69%, wobec odpowiednio 4,55% i 0,74% na koniec I kwartału 2018 roku" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 325,83 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

"W efekcie działań podejmowanych również w I kwartale 2019 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania r/r:

• suma aktywów osiągnęła poziom blisko 326 mld zł (+31 mld zł r/r),

• finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 234 mld zł (+17 mld zł r/r),

• depozyty klientów wzrosły do 237 mld zł (+23 mld zł r/r)" - czytamy dalej w raporcie.

W I kwartale 2019 roku grupa zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6% i 17,9%, umocniła pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych i osiągnęła udział w rynku w wysokości 21,8% oraz zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych z udziałem blisko 27%, w I kwartale 2019 roku udzieliła kredytów na kwotę 3,5 mld zł, podano także.

Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 4,6% w I kw. br. wobec 5,4% rok wcześniej.

W I kwartale 2019 roku koszty działania wyniosły 1 685 mln zł i były wyższe o 7% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: wzrost o 20 mln zł, tj. o 2,7% kosztów świadczeń pracowniczych oraz spadek o 21 mln zł, tj. o 6,3% kosztów rzeczowych, podał też bank.

"Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,1% i poprawiła się o 1,2 pkt proc. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (+9% r/r), przy wzroście kosztów działania (+7% r/r)" - podkreślono w raporcie.

Na koniec I kwartału 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy PKO Banku Polskiego SA ukształtował się na poziomie 18,36%, a współczynnik kapitału Tier I na poziomie 17,03% i w porównaniu do końca 2018 roku spadły o 0,5 pkt proc.

"Spadek współczynników kapitałowych w I kwartale 2019 roku w porównaniu do końca 2018 roku jest głównie efektem wzrostu wymogów w zakresie funduszy własnych o około 0,3 mld zł w wyniku wzrostu portfela należności gospodarczych i konsumpcyjnych oraz wzrostu kursów walut, jak również jednoczesnego obniżenia funduszy własnych o około (-)0,4 mld zł, na co główny wpływ miały:

• zastosowanie MSSF 16 od 1 stycznia 2019 roku, które skutkowało wzrostem wymogów 0,08 mld zł oraz obniżeniem funduszy własnych o około (-)0,11 mld zł z tytułu spisania prawa wieczystego użytkowania gruntów, co wpłynęło na zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego o około 15 pb oraz współczynnika kapitału Tier I o około 14 pb,

• obniżenie zysków zatrzymanych o około (-)0,09 mld zł z tytułu zmiany wskaźnika amortyzacji straty MSSF 9 (na koniec grudnia 2018 roku wynosił on 95%, obecnie 85%),

• spadek wyceny papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez kapitały o (-)0,3 mld zł" - czytamy też w raporcie.

Wskaźnik ROE netto wyniósł 10,1% wobec 9,5% rok wcześniej, zaś ROA netto - odpowiednio: 1,2% wobec 1,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 737 mln zł wobec 614 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

14.05.2019 14:00
Poniedziałek, 20 maja 2019
01:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto I kw.
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa marzec
08:00 Niemcy Inflacja producencka kwiecień
09:00 Czechy Inflacja producencka kwiecień
10:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy marzec
11:00 Słowacja Stopa bezrobocia kwiecień
15:40 USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:05 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)