15:14 | GMT: 13:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PLATYNINW

Data
Spółka
Wydarzenie
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
PLATYNINW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 233.749 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2019 rok.
PLATYNINW
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia starań o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW, zmiany uchwały nr 23 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PLATYNINW
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2017 rok.
PLATYNINW
NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2016 rok.
PLATYNINW
Odwołanie emisji akcji serii G.
PLATYNINW
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii G wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
PLATYNINW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PLATYNINW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 107.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLATYNINW
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PLATYNINW
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
PLATYNINW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2015 rok.
PLATYNINW
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu, uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 NWZ z 25.09.2015r., uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 NWZ z 23.10.2015r. oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 02.12.2015r.
PLATYNINW
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia własnych akcji w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany statutu.
PLATYNINW
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PLATYNINW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PLATYNINW
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, zmiany uchwały nr 7 ZWZ z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 i in.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PLATYNINW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
PLATYNINW
Początek notowań spółki DRAGOWSKI (ADD) pod nazwą PLATYNINW (PIW), w związku ze zmianą firmy.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wniesienia jako wkład niepieniężny oraz zbycia przedsiębiorstwa spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenia się prawa domagania zwrotu aportu, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz C.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2014 rok.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PLATYNINW
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PLATYNINW
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
PLATYNINW
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
PLATYNINW
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PLATYNINW
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 15 ZWZ z dnia 14.05.2014 r.
PLATYNINW
Wznowienie obrotu akcjami spółki bez zmiany ich wartości nominalnej w związku z zawieszeniem procesu scalenia.
PLATYNINW
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2013 rok.
PLATYNINW
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLATYNINW
NWZA ws. wyboru RN po upływie kadencji w dniu 31 grudnia 2013 roku oraz uchylenia uchwały nr 20 ZWZ z dnia 23 maja 2012 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
PLATYNINW
ZWZA ws. m.in. straty spółki.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLATYNINW
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PLATYNINW
WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, wyboru członków zarządu w związku z upływem kadencji.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2011 rok.
PLATYNINW
NWZA ws. zmiany statutu oraz emisji obligacji.
PLATYNINW
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PLATYNINW
NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
PLATYNINW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PLATYNINW
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
PLATYNINW
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
PLATYNINW
WZA
PLATYNINW
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PLATYNINW
Publikacja raportu za 2010 rok.
PLATYNINW
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PLATYNINW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PLATYNINW
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PLATYNINW
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PLATYNINW
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
PLATYNINW
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
PLATYNINW
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
PLATYNINW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.


«Powrót do terminarza spółek