02:37 | GMT: 00:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.08.17 08:42

Alior Bank odnotował 99,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 81,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kw. br. 719,37 mln zł wobec 444,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 118,3 mln zł wobec 76,16 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. bank miał 182,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 161,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 190,38 mln zł wobec 168,42 mln zł zysku rok wcześniej.

W całej I poł. 2017 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 380,35 mln zł wobec 856,67 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 234,97 mln zł wobec 163,42 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów grupy stanowiący 76,0% przychodów. Jego wzrost o 61,1% w ujęciu rocznym był konsekwencją zarówno przejęcia wydzielonej części Banku BPH jak również organicznego wzrostu wolumenu kredytów dla klientów i towarzyszącemu mu zwiększaniu bazy depozytów klientowskich. W efekcie portfel kredytów klientowskich netto wzrósł w ujęciu rok do roku o 43,8%, a depozyty pozyskiwane od klientów sektora niefinansowego wzrosły o 36,1%. Pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów odsetkowych miało również prowadzenie adekwatnej polityki cenowej zarówno w zakresie produktów depozytowych, jak i kredytowych, w warunkach funkcjonowania banku w środowisku niskich stóp procentowych" - czytamy w raporcie.

Rentowność grupy mierzona wskaźnikiem marży odsetkowej netto utrzymywała się w I połowie 2017 r. na bardzo wysokim poziomie 4,8% i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej w I połowie 2016 r. była wyższa o 62 pb, podkreślił także bank.

"Wzrost marży był spowodowany między innymi zmianą struktury aktywów polegającą na spadku udziału aktywów dostępnych do sprzedaży w całości aktywów z poziomu 18,1% w I półroczu 2016 r. do poziomu 10,5% w I półroczu 2017 r. oraz utrzymywaniem efektywnej polityki cenowej" - wskazano w raporcie.

Jednocześnie średnia stopa oprocentowania kredytów wzrosła o 12 pkt proc. do 6,18%. W tym samym okresie średni koszt depozytów obniżył się do 1,18% tj. o 0,81 pkt proc.

"Głównym składnikiem przychodu z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z kredytami, rachunkami, przelewami, wpłatami, wypłatami i pożyczki itp. W I połowie 2017 r. wyniosły one 205,4 mln zł i stanowiły 50,8% przychodu z tytułu opłat i prowizji. Ich wzrost w ujęciu rok do roku wynikał głównie ze wzrostu prowizji związanych z obsługą rachunków bankowych, prowizjami od przelewów wpłat i wypłat oraz prowizjami związanymi z udzielaniem kredytów i pożyczek" - czytamy dalej.

Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2017 r. -467,7 mln zł w porównaniu z wynikiem -348,9 mln zł w I połowie 2016 r., co oznacza wzrost o 34,1% wynikający głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego (z -318,4 mln zł do -431,3 mln zł), podał także Alior Bank.

Aktywa razem banku wyniosły 61,84 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 61,21 mld na koniec 2016 r.

"Działalność biznesowa Alior Banku w I połowie 2017 r. stała przede wszystkim pod znakiem dynamicznego wzrostu sumy bilansowej, tj. 31,5% w ujęciu rok do roku, który był głównej mierze efektem przejęcia aktywów wydzielonej części Banku BPH oraz wzrostu organicznego napędzanego sprzedażą ukierunkowaną w szczególności na kredyty gotówkowe, mieszkaniowe oraz kredyty dla przedsiębiorstw, realizowaną w oparciu o własną sieć dystrybucji. W efekcie łączna wartość kredytów klientowskich netto I półroczu 2017 r. wzrosła w porównaniu z końcem I półrocza 2016 r. o prawie 15 mld zł, tj. o 43,8% (oraz o 0,6 mld zł, tj. o 1% w porównaniu do końca 2016 r.)" - czytamy w raporcie.

W I poł. 2017 r. koszty działania grupy wyniosły 992 mln zł i wzrosły o 75,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego., tj. o 22,4 pkt proc. więcej od wzrostu przychodów. W efekcie wskaźnik Koszty/Dochody ukształtował się w I półroczu 2017 r. na poziomie 54,6% i był o 6,9 pkt proc. wyższy od wskaźnika osiągniętego w I półroczu 2016 r., podano także.

"Wzrostowi skali działalności towarzyszyła troska o zachowanie współczynnika kapitałowego na wymaganym przez prawo poziomie. Pomimo istotnego wzrostu wartości aktywów ważonych ryzykiem na koniec I półrocza 2017 r., współczynnik kapitałowy ukształtował się na bezpiecznym poziomie 13,6%" - czytamy dalej.

Wskaźnik ROE wyniósł 5,8% na koniec I poł. br. wobec 7% rok wcześniej, wskaźnik ROA - odpowiednio: 0,6% wobec 0,7%.

Na koniec czerwca 2017 r. liczba obsługiwanych klientów przekroczyła poziom 3,9 mln. Około 3,7 mln to klienci indywidualni, a ponad 182 tys. to klienci biznesowi.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)

Piątek, 20 lipca 2018
- świat Spotkanie G20
- Słowacja Stopa bezrobocia czerwiec
01:30 Japonia Inflacja konsumencka czerwiec
08:00 Niemcy Inflacja producencka czerwiec
09:00 Węgry Wynagrodzenia maj
10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej czerwiec
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS lipiec
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy maj
14:00 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
14:30 Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej maj