19:49 | GMT: 17:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
07.03.19 08:11

Grupa kapitałowa Enea wypracowała 12,67 mld zł przychodów, 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za 2018 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 12 673 mln zł,

- EBITDA: 2 427 mln zł,

- EBIT: 1 116 mln zł,

- Zysk netto: 783 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 751 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 470 mln zł,

- Wytwarzanie: 869 mln zł,

- Dystrybucja: 1 111 mln zł,

- Obrót: 3 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 9 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,5 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 21,5 TWh, wymieniono również.

"Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w 2018 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

- Obszar Wydobycie - na niższy r/r wynik segmentu wpływ miały zdarzenia geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale 2018 roku w związku z czym produkcja oraz sprzedaż węgla handlowego osiągnęły wielkości niższe niż w roku poprzednim, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów); zwiększeniu r/r uległ też zakres prac przygotowawczych mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach,

- Obszar Wytwarzanie - wynik segmentu głównie pod wpływem:

a) wytwarzanie konwencjonalne: wzrost mocy wytwórczych w stosunku do 2017 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu ograniczeń w dyspozycyjności bloków węglowych spowodowanych wydłużeniem planowanych remontów i zdarzeniami jednorazowymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT, przeglądami gwarancyjnymi; wynik segmentu pozostaje pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla;

b) wytwarzanie OZE: wyższy wynik r/r wynika z wyraźnie wyższych cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji energii elektrycznej z tych źródeł,

- Obszar Dystrybucja - stabilny wynik generowany w tym obszarze tradycyjnie wspierany jest wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji; w omawianym okresie odnotowano również wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej,

- Obszar Obrót - wynik w obrocie detalicznym pomimo wzrostu wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, nie rekompensuje wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi (głównie obowiązek zielony) oraz zakupem energii elektrycznej wobec wzrostu cen rynkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku dotyczącego analizy wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, spółka informuje, iż będą one miały negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane w 2018 roku w porównaniu do osiągniętych wyników w analogicznym okresie poprzedniego roku. Segment wydobycia odnotował spadek EBITDA o 239 mln zł r/r." - wymieniono również

Jednostkowe wyniki finansowe Enea za 2018 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 4 702 mln zł,

- EBITDA: -63 mln zł,

- EBIT: -66 mln zł,

- Zysk netto: 791 mln zł, podano także.

"Na jednostkowy wynik netto Enea w 2018 roku wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki:

- ujemny wynik na działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, gdzie wzrost wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej nie rekompensuje istotnych wzrostów po stronie kosztów w odniesieniu do obowiązków ekologicznych oraz cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym,

- pozytywny wynik na działalności finansowej będący pochodną stabilnej działalności spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Jednocześnie spółka poinformowała, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Enea są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych spółek.

"Zaprezentowane wstępne wyniki grupy kapitałowej Enea i Enea za 2018 rok nie uwzględniają ewentualnego wpływu uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Obecnie spółka prowadzi stosowne analizy w przedmiotowej sprawie" - zaznaczono w informacji.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za rok 2018, których publikację zaplanowano na 21 marca 2019 roku, podano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Niedziela, 26 maja 2019
- Włochy Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Szwecja Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Niemcy Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Hiszpania Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Francja Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Węgry Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Rumunia Wybory do Parlamentu Europejskiego
- Polska Wybory do Parlamentu Europejskiego
13:45 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)